TNPSC Group II Model Questions in Tamil
டி. என். பி. எஸ். சி. குரூப் - II மாதிரி வினா-விடை

HOME

Group 2 model Questions in Tamil
1. அடர்த்தி என்பது கீழ்கண்டவாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
a. நிறை / பருமன் (விடை)
b. நிறை x பருமன்
c. பருமன் / நிறை
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

2. திரவத்தினுள் ஒரளவுக்கு மூழ்கியிருக்கும் ஒரு பொருளின் மீது செயற்படும் முடிவான மேல் நோக்கு அழுத்தம்.
a. அந்த பொருளின் புவி ஈர்ப்பு மையத்தின் வழியாகச் செயல்படுகிறது (விடை)
b. வடிவ மையத்தின் வ்ழியாகச் செயல்படுகிறது.
c.அழுத்தத்தின் மையத்தின் வ்ழியாக செயல்படுகிறது.
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை.

3. குருக்கலை z-அச்சு வழியாக செல்லும்போது ஊடகத்தில் உள்ள துகள்கள் கீழ்க்கண்டவாறு அசையும்.
a. z-அச்சு
c. x-அச்சு
d. y-அச்சு
e. x-y தளத்தில் (விடை)

4. ஜூல்-தாம்சன் குளுமையானது
a. வெப்பநிலையைப் பொருத்தது.
b. வெப்பநிலையைப் பொருத்தது அல்ல.
c. வாயுவின் மூலக்கூறு எடையைப் பொருத்தது (விடை)
d. வாயுவின் மொத்த நிறையைப் பொருத்தது

5. புள்ளி செயல்பாடு தத்துவம் எங்கு உபயோகப்படுகிறது?
a.மின் தேக்கிகள்
b.மின் தூண்டுச் சுருள்கள்
c.மின் தடைகள்
d.இடிதாங்கிகள் (விடை)

6. ஒரு ஜெட் விமான இயந்திரம் வேலை செய்யும் அடிப்படைத் தத்துவம்
a. நிறை
b. ஆற்றல்
c. நேர்கோட்டு உந்தம் (விடை)
d. கோண உந்தம்

7. சூரியனின் வெப்பநிலை காண உதவும் விதி
a. சார்லஸ் விதி
b. ஸ்டீபனின் நான்மடி விதி (விடை)
c. பாயில் விதி
d. கிர்சாப் விதி

8. தசைகளில் இரத்த ஓட்டம் நடைபெறுவது
a. இரத்ததின் மெல்லிய அடர்த்தியால்
b. இரத்ததின் பாகுநிலையால் (விடை)
c. நுண்புழையேற்றத்தால்
d. உறிஞ்சுவதால்

9. கதிரியக்கக் கார்பன் வயதுக் கணிப்பு பயன்படுவது
a. நோய்களைக் கண்டறிய
b. சரித்திரச் சான்றுகளின் வயதைக் காண (விடை)
c. வளிமண்டலத்தில் கார்பன் அளவைக் காண
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

10. வீச்சு பண்பேற்றத்தை விட அதிர்வெண் பண்பேற்றம் சிறந்தது. ஏனெனில்
a. உருக்குலைவு இருக்காது (விடை)
b. உருக்குலைவு மிக அதிகம்
c. உட்புற ஒலி உண்டாக்கப்படுவதில்லை
d. உட்புற ஒலியை வடிகட்டி விடலாம்.

11. X-கதிர்கள் செல்லும் திசைவேகம் எதற்குச் சமம்?
a. ஒளி (விடை)
b. ஒலி
c. நேர்மின் கதிர்கள்
d. ஆல்ஃபா கதிர்கள்

12. ஓலிப்பெருக்கி
a. மின்சக்தியை ஒலி சக்தியாக மாற்றுகிறது (விடை)
b. ஒலி சக்தியை மின் சக்தியாக மாற்றுகிறது
c. சிறிய ஒலியைப் பெரிதாக மாற்றும்
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

13. ஒளியின் குறுக்கலைப் பண்பு எதனால் நிரூபிக்கப்படுகிறது?
a. குறுக்கீட்டு விளைவு
b. விளிம்பு விளைவு
c. தள விளைவு (விடை)
d. ஒளி விலகல்

14. மின்சார இஸ்திரிப்பெட்டி குளிர அதிக நேரம் எடுக்கக் காரணம்
a. கதிர் வீச்சு திறன் அதிகம்
b. கதிர் வீச்சு திறன் குறைவு (விடை)
c. உட்கவர் திறன் குறைவு
d. உட்கவர் திறன் அதிகம்

15. ஹீலியம் வாயு ஹைட்ரஜன் வாயுவுக்கு பதிலாக நிரப்பப்படுவதற்க்கு காரணம்
a. உந்துவிசை அதிகம்
b. குறைந்த அடர்த்தி உள்ளது
c. சிக்கனமானது
d. காற்றுடன் கலந்த கலவை வெடிக்கும் ஆபத்து தராதது (விடை)

16. அதிக அளவில் ஆல்கஹால் உட்கொள்வதால் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு
a. கல்லீரல் (விடை)
b. சிறுநீரகம்
c. இருதயம்
d. நுரையீரல்

17. கீழ்கண்டவற்றுள் பூண்டு மணமுடையது
a. வெண் பாஸ்பரஸ் (விடை)
b. சிவப்பு பாஸ்பரஸ்
c. பாஸ்பரஸ் குளோரைடு
d. பாஸ்பீன்

18. நைட்ரஜன் அடங்கிய ஒரு பொதுவான் உரம்
a. யூரியா (விடை)
b. சூப்பர் பாஸ்பேட்
c. ட்ரிபின் பாஸ்பேட்
d. பொட்டாசியம் குளோரைடு

19. கீழ்க்கண்டவற்றுல் எது ஓர் உலோகப் போலி?
a. தாமிரம்
b. ஆர்சனிக் (விடை)
c. அலுமினியம்
d. தங்கம்

20. 'மாலைக்கண் நோய்' ஏற்ப்பட எந்த வைட்டமின் சத்து குறைவு காரணம்?
a. வைட்டமின் A (விடை)
b. வைட்டமின் B
c. வைட்டமின் K
d. வைட்டமின் E

21. பாதரசம் வெப்பமானிகளில் பயன்படுத்தப்படுவதற்க்கான காரணம்
a. கணமானது
b. திரவம்
c. சீராக விரிவடையும் (விடை)
d. உலோகம்

22. சோடியம் குளோரைடு என்பது கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்தனுடைய வேதி பெயர்?
a. சாதாரண உப்பு (விடை)
b. மிருக கரி
c. துரு
d. சுண்ணாம்புக் கல்

23. பசுமையான உணவு மற்றும் பழங்களில் உள்ள சத்து?
a. புரத சத்து
b. கொழுப்பு சத்து
c. வைட்டமின் கள் (விடை)
d. மாவு சத்து

24. மின்சார பல்புகளில் நிரப்பப்பட்டுள்ள வாயு
a. ஆக்ஸிஜன்
b. கார்பன்டை ஆக்ஸைடு
c. ஆர்கான் (விடை)
d. நைட்ரஜன்

25. தீப்பெட்டியின் பக்கங்களில் உள்ள பொருள்
a. சிவப்பு பாஸ்பரஸ் (விடை)
b. வெண் பாஸ்பரஸ்
c. பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ஸைடு
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

26. பென்சிலின் யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?
a. எட்வர்டு ஜென்னர்
b. ஜே.சி. போஸ்
c. அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெம்மிங் (விடை)
d. வில்லியம் ஹார்வி

27. கண்ணாடி கரைக்கும் அமிலம்
a. நைட்ரிக் அமிலம்
b. கந்தக அமிலம்
c. ஹைட்ரோபுளோரிக் அமிலம் (விடை)
d. ஹைபோகுளோரஸ் அமிலம்

28. பண்டைய இந்தியா ரசவாதிகள் தங்கம் தயாரிக்கவும், சாகாத மருந்து தயாரிக்கவும் உபயோகித்தவை
a. இரும்பும் வெள்ளியும்
b. துத்தநாகமும் கந்தகமும்
c. தங்கமும் பாதரசமும் (விடை)
d. பாதரசமும் கந்தகமும்

29 ஈஸ்ட் கீழ்கண்டவற்றுள் எதனை உண்டாக்க பயன்படுகிறது.
a. ஆக்ஸிஜன்
b. குளுக்கோஸ்
c. ஆல்கஹால் (விடை)
d. உப்பு

30. பெரும்பாலன் பருப்பு வகை தாவரங்கள் உள்ள குடும்பம்.
a. யூபோர்பியேஸியி
b. பேபேஸியி (விடை)
c. ஆஸ்டிரேஸியி
d. மியுஸேஸியி

31. கீழ்கண்ட புரோட்டோஸூவாங்களில் எதற்க்கு தெளிவான வடிவம் உள்ளது?
a. அமீபா
b. பாரமீஸியம் (விடை)
c. இவை இரண்டும்
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

32. பாக்டீரியாக்களின் வளர் ஊடகத்தில் பயன்படுத்தப்படுவது எது?
a. அயோடின்
b. அகார்-அகார் (விடை)
c. சர்க்கரை
d. ஆல்கஹால்

33. மலேரியா நோயை உண்டாக்குபவை
a. வைரஸ்கள்
b. பாக்டீரியா
c. புரோட்டோசோவா (விடை)
d. பூஞ்சைகள்

34. எளிய வகை நிலவாழ் தாவர வகையானது
a. பிரையோபைட்டுகள் (விடை)
b. லைகன் கள்
c. ஆல்காக்கள்
d. பூஞ்சைகள்

35. பாக்டீரியா பொதுவாக பகுப்படையும் வகை
a. இரட்டை பகுப்பு (விடை)
b. ப்ல பகுப்பு
c. நீள் பகுப்பு
d. இவை அனைதும்

36 அகார்-அகார் எதிலிருந்து தாயாரிக்கப்படுகிறது
a. ஜெலிடியம் (விடை)
b. லாமினேரியா
c. எக்டோகார்பஸ்
d. பியூக்கஸ்

37. நனைந்த ரொட்டியில் உயிர்
a. ஈஸ்ட்
b. பூஞ்சை (விடை)
c. இவை இரண்டும்
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை

38. நைட்ரஜன் நிலைநிருத்துதல் செய்பவை
a. நீலப் பசும் பாசிகள் (விடை)
b. பசும் பாசிகள்
c. பழுப்பு நிற ஆல்கா
d. சிகப்பு ஆல்கா

39. கீழ்கண்டவற்றுள் எது பூச்சி இனங்களின் குடலில் இருந்து செல்லுலோஸை செரிக்க உதவுகிறது?
a. ஈஸ்டு
b. பாக்டீரியா
c. ப்ரோட்டோசோவான் கள் (விடை)
d. ஆல்காக்கள்

40. சர்க்கரை கரைசலிலிருந்து ஓயின்(வினிகர்) உண்டாக்கும் பாக்டீரியா
a. எஸ்செரியா
b. அஸிடோபேக்டர்
c. அஸிடோபேக்டர் அஸிடி (விடை)
d. ரைஸோபியம்

41. பேக்கரி-ஈஸ்ட் எனப்படுவது
a. சைகோஸொக்காரோமைஸிஸ் ஆக்டோஸ்போரஸ்
b. ஸொக்கரோமைசிஸ் ஸெரிவிஸியே (விடை)
c. லெமினேரியா
d. ஸெ.லெடுவெஜி

42. மிக உயரமான மர வகைகள் காணபடும் தாவர பிரிவு
a. டெரிடோபைட்டுகள்
b. மானோகாட்டுகள்
c. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்
d. டைகாட்டுகள் (விடை)

43. டில்லியில் சுற்றுப்புற அசுத்தங்களை உருவாக்குவது
a. ஆட்டோமொபைல் (விடை)
b. சிமெண்ட் தொழிற்சாலை
c. உரத் தொழிற்சாலை
d. அனல் மின்நிலையம்

44. நீரின் pH மதிப்பு
a. 4
b. 7 (விடை)
c. 12
d. 0

45. அயோடின் குறைபாடு ஏற்படுத்துவது
a. நீரிழிவு
b. ஸ்கர்வி
c. ரிக்கட்ஸ்
d. முன் கழுத்துக் கழலை (விடை)

46. புகையிலையில் உள்ள நச்சுத் தன்மையுள்ள பொருள்
a. மார்பீன்
b. ஆஸ்பிரின்
c. நிகோட்டின் (விடை)
d. ரெசர்பின்

47. சிறுநீரில் வெளியேற்றப்படும் பொருள்.
a. சர்க்கரைப் பொருள்
b. கிரியேடின் (விடை)
c. புரதப் பொருள்
d. கொழுப்புப் பொருள்

48. நாடாப்புழு யாரிடம் அதிகமாகக் காணப்படும்?
a. மீன் உண்பவர்களிடம்
b. பன்றி மாமிசம் உண்பவர்களிடம் (விடை)
c. மாமிசம் உண்பவர்களிடம்
d. மாட்டுக் கறி உண்பவர்களிடம்

49. எய்ட்ஸ் வைரஸ் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிருகம்
a. எலி
b. முயல்
c. குதிரை
d. குரங்கு (விடை)

50. ஹர்கோவிந் குரானா என்பவர் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த கண்டுபிடிப்பிற்காக கௌரவிக்கப்பட்டார்?
a. புரத உற்பத்தி
b. ஜீன் உற்பத்தி
c. நைட்ரஜன் பேஸ் உற்பத்தி
d. இவற்றுள் எதுவுமில்லை (விடை)Tnpsc Group 2 Model Questions in English

1. Density of matter is
defined as
A. mass / volume
B. mass × volume
C. volume / mass
D. none of these
2. The resultant upthrust on a
body partly immersed in liquid
acts through
A. the centre of gravity
B. the metacentre
C. the centre of pressure
D. none of these
3. A transverse wave travels along
z-axis. The particles of the
medium travels along
A. z-axis C. y-axis
B. x-axis D. in x-y plane
4. Joule-Thomson cooling is
A. temperature dependent
B. temperature independent
C. dependent on the molecular
weight of the gas
D. dependent on the total mass of
the gas
5. The principle of action of points
is used in
A. capacitors
B. inductors
C. resistors
D. lightning arrestors
6. A jet engine works under the
principle of
A. mass
B. energy
C. linear momentum
D. angular momentum
7. To find the temperature of the
sun, the following law is used:
A. Charles’ law
B. Stefan’s fourth power law of
radiation
C. Boyle’s law
D. Kirchhoff’s law
8. Calotropis is an example of the
following phyllotaxy:
A. opposite and decussate
B. spiral
C. whorled
D. alternate
9. Radio carbon dating is used to
A. find diseases
B. find the age of relics
C. find the carbon content in the
atmosphere
D. none of these
10. Frequency modulation is more
advantageous than amplitude
modulation because
A. there will be no distortion
B. distortion will be maximum
C. no internal noises produced
D. internal noises can be filtered
11. X-rays travel with the velocity of
A. light
B. sound
C. positive rays
D. alpha rays
12. A loudspeaker converts
A. electrical energy into sound
energy
B. sound energy into electrical
energy
C. small sound into a large sound
D. none of the above
13. The transverse wave nature of
light was proved by
A. interference C. polarisation
B. diffraction D. refraction
14. Electric iron takes a long time
to cool because of
A. greater emissivity
B. lesser emissivity
C. less absorptive power
D. more absorptive power
15. Helium is preferred to hydrogen
in airships because it
A. has greater lifting power
B. is less dense
C. cheaper
D. does not form explosive
mixture with air
16. Excessive consumption of
alcohol damages the
A. liver C. heart
B. kidneys D. lungs
17. Which of the following has the
smell of garlic?
A. White phosphorus
B. Red phosphorus
C. Phosphorus chloride
D. Phosphine
18. A common nitrogenous fertilizer is
A. urea
B. superphosphate
C. triple phosphate
D. potassium chloride
27. The acid which etches glass is
A. nitric acid
B. sulphuric acid
C. hydrofluoric acid
D. hypochlorous acid
28. Which of the following diseases
is likely to spread in the entire
community if a leaky septic tank
contaminates the water supply?
A. Cholera C. Tuberculosis
B. Cancer D. Leprosy
29. Yeast help in the production of
A. oxygen C. alcohol
B. glucose D. salts
30. Many pulses are obtained from
plants of the family
A. Euphorbiaceae
B. Fabaceae
C. Asteraceae
D. Musaceae
31. Which of the following
protozoans possesses definite
shape?
A. Amoeba
B. Paramecium
C. Both of these
D. None of these
32. Which of the following is used
for culture medium of bacterial
growth?
A. Iodine C. Sugar
B. Agar-Agar D. Alcohol
33. Malaria is caused by
A. virus C. protozoa
B. bacteria D. fungi
34. One of the following is the
simplest land plant:
A. Bryophytes C. Algae
B. Lichens D. Fungi
19. Which element is a metalloid in
the following?
A. Copper C. Aluminium
B. Arsenic D. Gold
20. Night blindness is caused due to
the deficiency of
A. Vitamin A C. Vitamin K
B. Vitamin B D. Vitamin E
21. Mercury is used in
thermometers because it
A. is heavy
B. is a liquid
C. expands uniformly
D. is a metal
22. Sodium chloride is the scientific
name of
A. common salt C. rust
B. soft coke D. chalk
23. Fresh foods and fruits contain
more of
A. proteins C. vitamins
B. fats D. carbohydrates
24. Electric bulbs are filled with
the gas
A. oxygen
B. carbon dioxide
C. argon
D. nitrogen
25. The sides of a match box
contains
A. red phosphorus
B. white phosphorus
C. phosphorus pentoxide
D. none of these
26. Penicillin was discovered by
A. Edward Jenner
B. J.C. Bose
C. Alexander Fleming
D. William Harvey
35. Bacteria generally multiply by
A. binary fission
B. multiple fission
C. longitudinal fission
D. all of these
36. Agar-agar is obtained from
A. gelidium C. ectocarpus
B. laminaria D. fucus
37. Which one of the following
animals is cold-blooded?
A. Pigeon C. Dog
B. Fish D. Man
38. Nitrogen fixation is done by
A. blue-green algae
B. green algae
C. brown algae
D. red algae
39. Which type of cancer is the most
common?
A. Carcinoma C. Lymphoma
B. Sarcoma D. Leukaemia
40. Which bacteria produce vinegar
in sugar solutions?
A. Escherichia
B. Acetobacter
C. Acetobacter aceti
D. Rhizobium
41. Baker’s yeast is
A. Zygosaccharomyces
octosporus
B. Saccharomyces cerevisae
C. Laminaria
D. S. Ludwigii
42. The tallest tree occurs in
A. Pteridophytes
B. Monocots
C. Gymnosperms
D. Dicots
43. Which of the following has been
identified as the main source of
environmental pollution in the
city of Delhi?
A. Automobiles
B. Cement Industry
C. Fertilizer Industry
D. Thermal Power Station
44. pH of water is
A. 4 C. 12
B. 7 D. 0
45. The deficiency of iodine causes
A. diabetes C. rickets
B. scurvy D. goitre
46. The poisonous substance that
is present in tobacco is
A. Morphine C. Nicotine
B. Aspirin D. Reserpine
47. Which one of the following is
excreted in Urine?
A. Sugar C. Protein
B. Creatin D. Fat
48. Who are more likely to get
tapeworm?
A. Fish eaters C. Meat eaters
B. Pork eaters D. Beef eaters
49. In which animal was the AIDS
virus first detected?
A. Rat C. Horse
B. Rabbit D. Monkey
50. Hargovind Khurana is credited
for the discovery of
A. synthesis of protein
B. synthesis of gene
C. synthesis of nitrogenous bases
D. none of these
51. Which one of the following
types of sex chromosomes
represents a male human being?
A. YY C. XY
B. XX D. XO
56. Ribosomes in a cell play a
significant role in
A. Lipid synthesis
B. Photosynthesis
C. Protein synthesis
D. Secretion
57. The first sermon of Gautam
Buddha was delivered at
A. Sarnath C. Gaya
B. Lumbini D. Kapilavastu
58. Who wrote Arthashastra?
A. Kautilya
B. Gandhiji
C. Nehruji
D. None of the above
59. Who was the first Muslim
invader of India?
A. Ghazni Mahmud
B. Ghori Mahmud
C. Aibak
D. Mohamed Bin Kasim
60. “Jazia Tax” was reimposed
during the reign of
A. Akbar C. Jahangir
B. Aurangzeb D. Humayun
61. The Battle of Plassey was fought
in the year
A. 1757 C. 1576
B. 1775 D. 1761
62. When was the Battle of Buxar
fought?
A. 1761 C. 1763
B. 1762 D. 1764
63. When was the Permananent
Land Revenue Settlement
introduced?
A. 1793 C. 1791
B. 1792 D. 1790
64. When did the rule of East India
Company come to an end?
A. 1857 C. 1859
B. 1858 D. 1860
52. Triple Antigen is administered
to prevent the attack of
A. diphtheria, tetanus and
tuberculosis
B. tetanus, tuberculosis and
malaria
C. diphtheria, tetanus and
whooping cough
D. diphtheria, tetanus and malaria
53. Match List I with List II
correctly and select your answer
using the codes given below:
List I
A. Mitochondria
B. Chloroplast
C. Stomata
D. Cell wall
List II
1. Photosynthesis
2. Transpiration
3. Respiration
4. Osmosis
Codes:
a b c d
A. 1 3 4 2
B. 3 1 4 2
C. 1 3 2 4
D. 3 1 2 4
54. Nucleotide is made up of
I. Phosphoric acid
II. Deoxyribose sugar
III. Nitrogenous bases
Which one is correct?
A. I, II and III C. II and III
B. I and II D. III alone
55. A bacteriophage is
A. a bacterium living on dead tissue
B. a virus that attacks bacteria and
destroys them
C. a bacterium that fights viruses
D. a blue-green algae
65. Who is the first Indian Woman
Police Service Officer?
A. Kiran Bedi C. Sasikala
B. Chandrika D. Jaya
66. Who wrote the novel ‘Ponniyin
Selvan’?
A. Kalki
B. Kannadasan
C. Bharathiyar
D. Bharathidasan
67. Darwin wrote the book
A. Philosophic Zoologique
B. Systema Naturae
C. Origin of Species
D. Natural Selection in Evolution.
68. The Indian Ruler who fought
with Alexander the Great was
A. Porus
B. Asoka
C. Harsha
D. Chandragupta II
69. The longest river in the
Southern part of India is
A. Kaveri
B. Vaigai
C. Godavari
D. Mullai
70. Who is called as Nightingale of
India?
A. Sarojini Naidu
B. Subbu Lakshmi Reddy
C. Annie Beasant
D. Jhansi Rani
71. Which is the largest epic in the
World?
A. Mahabharata
B. Silappadhikaram
C. Manimekalai
D. Natrinai
72. Which city formulates the
Doctrine of Panchsheel?
A. Delhi C. London
B. Bandung D. Washington
73. Who was the father of Indian
Archaeology?
A. Major General Alexander
B. John Marshall
C. Smith
D. Herbert
74. By whose advice Sarafoji II built
the Saraswati Mahal Library?
A. Schwartz C. Caldwell
B. Ziegnbalg D. Plutchau
75. Which one of the following cities
is famous for the manufacture
of shoes?
A. Basti C. Indore
B. Mysore D. Batanagar
76. Which one of the following
states does not have a common
boundary with Bangladesh?
A. Meghalaya C. Nagaland
B. Tripura D. Mizoram
77. Which one of the following cities
is famous for the manufacture
of locks?
A. Hyderabad C. Nellore
B. Aligarh D. Nagpur
78. India’s naval base is located at
A. Mumbai
B. Visakhapatnam
C. Karwar
D. Tuticorin
79. According to 1991 census, in
which state do women outnumber
men?
A. Andhra Pradesh
B. Bihar
C. Kerala
D. Tamil Nadu
86. Which one of the following is
not correctly matched?
A. Darjeeling - West Bengal
B. Mount Abu - Rajasthan
C. Kodaikanal - Tamil Nadu
D. Simla - Uttar Pradesh
87. Which state gets maximum
rainfall from North-east
monsoon?
A. Karnataka C. Gujarat
B. Tamil Nadu D. Maharashtra
88. Find the oddly matched pair:
A. Bose Research Institute -
Kolkata
B. Raman Research Institute -
Chennai
C. National Museum - New Delhi
D. Survey of India - Dehra Dun
89. Which Indian lake has high
salinity?
A. Dal C. Wular
B. Chilka D. Sambar
90. Match List I with List II
correctly and select your answer
using the codes given below:
List I List II
A. Srinagar 1. Krishna
B. Agra 2. Ganga
C. Varanasi 3. Yamuna
D. Vijayawada 4. Jhelum
Codes:
a b c d
A. 4 3 2 1
B. 3 2 1 4
C. 2 1 4 3
D. 1 4 3 2
91. Oriental agriculture is practised in
A. Britain C. Arabia
B. Canada D. India
92. Through which state does the
Tropic of Cancer pass?
A. Bihar
80. Telugu Ganga Project is
associated with the river
A. Godavari C. Cauvery
B. Krishna D. Mahanadi
81. Which of the following takes
place due to deforestation?
A. Ground water depletion
B. Soil erosion
C. Foods
D. All of these
82. The basin area of Narmada lies
in which of the following states?
A. Maharashtra and Madhya
Pradesh
B. Maharashtra and Rajasthan
C. Maharashtra and Bihar
D. Maharashtra and Uttar Pradesh
83. Which one of the following is a
Kharif crop?
A. Wheat C. Pulses
B. Paddy D. Mustard
84. Match List I with List II
correctly and select your answer
using the codes given below:
List I List II
A. Titagarh 1. Fertilizer
B. Nepanagar 2. Paper
C. Sindri 3. Cement
D. Kutni 4. Newsprint
Codes:
a b c d
A. 4 3 2 1
B. 2 1 4 3
C. 3 2 4 1
D. 2 4 1 3
85. Which one of the following is
not correctly matched?
A. Rourkela Steel Plant - Orissa
B. Bhilai Steel Plant -
Maharashtra
C. Durgapur Steel Plant - West
Bengal
D. Bokaro Steel Plant - Bihar
B. Uttar Pradesh
C. Himachal Pradesh
D. Andhra Pradesh
93. The Reserve Bank of India was
started in
A. 1935 C. 1956
B. 1948 D. 1960
94. The First Five Year Plan was
launched in
A. 1948 C. 1956
B. 1951 D. 1960
95. The Jawahar Rozgar Yojana
Scheme is meant for
A. improving village economy
B. training urban house building
C. promoting small scale
industries
D. providing employment to rural
youth
96. The State which tops in the yield
of foodgrains per hectare is
A. Andhra Pradesh
B. Haryana
C. Tamil Nadu
D. Punjab
97. In India the density of
population is highest in the
following state according to
1991 Census:
A. Kerala C. Bihar
B. Tamil Nadu D. West Bengal
98. Which crop is grown in largest
area in India?
A. Rice C. Jute
B. Sugarcane D. Wheat
99. Decimal coinage was introduced
in India in the year
A. 1957 C. 1955
B. 1957 D. 1960
100. As per the Land Ceiling Act,
ceiling on land holding in Tamil
Nadu is
A. 30 standard acres
B. 20 standard acres
C. 15 standard acres
D. 10 standard acres
101. The contribution of Agriculture
in Indian National Income is
nearly
A. 50% C. 75%
B. 38% D. 25%
102. The Bank which recently
launched a scheme ‘Swagat’ is
A. Punjab National Bank
B. Gujarat Bank Ltd
C. Punjab Bank
D. Canara Bank
103. The largest producer of fish in
the world is
A. China C. Japan
B. USSR D. Norway
104. A personal account cannot be
opened in
A. a Cooperative Bank
B. a Scheduled Bank
C. Reserve Bank of India
D. None of these
105. The First Five Year Plan
covered the period
A. 1947-52 C. 1951-56
B. 1950-55 D. 1952-57
106. Who has the authority to issue
one rupee currency note in India?
A. Reserve Bank of India
B. Union Finance Ministry
C. State Bank of India
D. President of India
107. Which one of the following
distributions is continuous?
A. Binomial C. Normal
B. Poisson D. None of these.
115. On what date did the
Constitution of India come into
force?
A. 14th August, 1947
B. 15th August, 1947
C. 26th January, 1950
D. 26th November, 1949
116. Who was the first Chief Justice
of free India?
A. Justice Mahajan
B. Justice V.R. Krishna Iyer
C. Justice Shelat
D. None of them
117. Which Article of the
Constitution gives the power to
dismiss a State Government?
A. 356 C. 17
B. 360 D. 365
118. Pondicherry’s capital is
A. Pondicherry
B. Mahi
C. Karaikkal
D. None of these
119. Who is the Lt.Governor of
Pondicherry?
A. Chaman Lal
B. Rajani Rai
C. Agarwal
D. None of them
120. Which is the capital of Assam?
A. Dispur
B. Raipur
C. Imphal
D. Panaji
121. Who is India’s Vice-President?
A. L.K. Advani
B. K.R. Narayanan
C. Krishna Kant
D. None of them
108. What is a Scheduled bank?
A. A bank having a deposit of
Rs.100 crores
B. A bank which has been
included in the Second
Schedule of Reserve Bank of
India
C. A bank having more than 100
branches
D. A bank for scheduled caste
109. Agricultural Income Tax is
levied in Tamil Nadu by
A. the State Government
B. Municipalities
C. Panchayats
D. None of these
110. Among the various types of
income from an industrial
activity one of the following is
uncertain:
A. Rent C. Interest
B. Wages D. Profit
111. What is the link-language of
India?
A. English C. French
B. Greek D. Hindi
112. What is the minimum age to
become a Governor?
A. 25 C. 35
B. 30 D. 60
113. What is the life of the Rajya
Sabha?
A. 6 years C. Permanent
B. 5 years D. None of these
114. Who appoints the Prime
Minister of India?
A. Lok Sabha
B. Rajya Sabha
C. President of India
D. Chief Justice of India
122. Who is India’s Finance Minister?
A. T.R. Balu
B. Jaswant Singh
C. Yashwant Sinha
D. None of them
123. Who is India’s Home Minister?
A. Ram Naik
B. Jaswant Singh
C. L.K. Advani
D. None of them
124. Who is India’s Minister for
Agriculture?
A. Nitish Kumar
B. Advani
C. Uma Bharti
D. None of them
125. Who is the Supreme commander
of Indian Defence Forces?
A. Prime Minister
B. Defence Minister
C. President
D. None of them
126. Who can be the Ex-officio
Chairman of the Planning
Commission in India?
A. President
B. Vice-President
C. Prime Minister
D. Home Minister
127. The Vice-President of India is
elected by
A. Members of the Lok Sabha
B. Members of the Rajya Sabha
C. Members of Lok Sabha and
Rajya Sabha
D. Members of State Assemblies
128. The second largest spoken
language in India is
A. Tamil C. Punjabi
B. Bengali D. Telugu
129. When was the partition of
Bengal revoked by the British
Government?
A. 1911 A.D. C. 1917 A.D.
B. 1914 A.D. D. 1919 A.D.
130. Quit India Movement was
adopted by Indian National
Congress at
A. Bombay C. Pune
B. Ahmedabad D. Calcutta
131. Who was the President of the
Indian National Congress during
Moderate-Extremist split?
A. Rashbehari Bose
B. Pheroze Shah Mehta
C. Madan Mohan Malaviya
D. Bipin Chandra Pal
132. Who was the President of
Indian National Congress
during 1886, 1889 and 1906?
A. A.O. Hume
B. Badruddin Tyabji
C. W.C. Banerjee
D. Dadabhai Naoroji
133. Dadabhai Naoroji is a (an)
A. moderate
B. extremist
C. terrorist
D. none of these
134. Bal Gangadhar Tilak is
A. a moderate
B. an extremist
C. a terrorist
D. none of these
135. Who among the following are
the extremists?
A. Dadabhai Naoroji and
Badruddin Tyabji
B. Surendranath Banerjee and
Madan Mohan Malaviya
142. The Moplah Rebellion was
broken out in 1921 in?
A. Kerala
B. Punjab
C. Madras
D. Uttar Pradesh
143. The boundary between India and
Pakistan was demarcated by
A. Sir Cyril Radcliffe
B. Lord Mountbatten
C. Lord Dalhousie
D. Lawrence
144. Who among the following
attended the three Round Table
Conferences?
A. Mahatma Gandhi
B. Madan Mohan Malaviya
C. Sardar Vallabhbhai Patel
D. B.R. Ambedkar
145. Who inaugurated the individual
Satyagraha in 1940?
A. M.K. Gandhi
B. Jawaharlal Nehru
C. Acharya Vinoba Bhave
D. Sardar Vallbhbhai Patel
146. Against what did Gandhiji start
the Satyagraha Sabha in 1919?
A. Indian Council Act.1909
B. Rowlatt Act
C. Government of India Act,
1919
D. Jallianwala Bag massacre
147. Who is the author of ‘Wings of
Fire’?
A. Khushwant Singh
B. Abdul Kalam
C. Arun Shourie
D. Frank Moraes
148. What is ‘Mir’?
A. Russian Space Station
B. American Space Station
C. Indian Space Station
D. None of these
C. W.C. Banerjee and Pheroze
Shah Mehta
D. Bal Gangadhar Tilak and Shri
Aurobindo
136. Who established the Bihari
Students Conference?
A. Sri Aurobindo
B. W.C. Banerjee
C. Bipin Chandra Pal
D. Rajendra Prasad
137. Who drafted the first Indian
Draft Swaraj Constitution?
A. Vijyaraghavachariar
B. T.T. Krishnamachari
C. B.R. Ambedkar
D. Jawaharlal Nehru
138. Who prepared the Preamble of
the Indian Constitution?
A. B.R. Ambedkar
B. Mahatma Gandhi
C. Jawaharlal Nehru
D. Rajendra Prasad
139. Who founded the English
Weekly ‘New India’?
A. Bipin Chandra Pal
B. Bal Gangadhar Tilak
C. Dadabhai Naoroji
D. Lala Lajpat Rai
140. Who among the following is
remembered as Lokmanya?
A. Bal Gangadhar Tilak
B. Bipin Chandra Pal
C. Lala Lajpat Rai
D. Dadabhai Naoroji
141. An artificial gene was created in
a test tube in 1970 by
A. Khurana
B.Wilhelm
C.Watson
D. Crick.
149. Which one of the following
vitamins is produced in the
sunrays?
A.Vitamin A C. Vitamin C
B. Vitamin B D.Vitamin D
150. Who is the author of ‘Discovery
of God’?
A. Raziq Zakaria
B. Abdul Kalam
C. Dr.S. Radhakrishnan
D. None of them
151. Who is the Secretary-General
of UNO in 2001?
A. Kofi Annan C. George Bush
B. Robert D. Bill Clinton
152. Who is awarded the Gandhi
Peace Prize for 2000?
A. Bill Clinton
B. Nelson Mandela
C. K.R. Guptaji
D. None of them
153. Who is India’s first ever woman
Foreign Secretary?
A. Chokila Iyer
B. Padma Priya
C. Mamta Banerjee
D. None of them
154. Who is the new Indian
Ambassador to USA in 2001?
A. Lalit Mansingh
B. M.K. Rao
C. K.C. Pant
D. None of them
155. The first recipient of Bharat
Ratna was
A. Jawaharlal Nehru
B. Govind Vallabh Pant
C. B.C.Roy
D. C.V.Raman
156. Who is India’s Chief Election
Commissioner?
A. M.S. Gill
B. T.N. Seshan
C. P.K. Rao
D. None of them
157. Where would the bacterium
E.Coli be readily found?
A. Soil
B. Ponds
C. Human intestine
D. Refuse dumps.
158. Who is the Registrar General
and Census Commissioner of
India in 2001?
A. J.K. Banthia
B. M.S. Gill
C. T.N. Seshan
D. None of them
159. What was the average literacy
rate according to 1991 census
in India?
A. 40 per cent C. 48 per cent
B. 42 per cent D. 52 per cent
160. Which among the following is
the oldest dynasty?
A. Kanva C. Maurya
B. Kushan D. Sunga
161. For what Mundandurai is
especially famous for?
A. Horses C. Tigers
B. Cows D. Dogs
162. For what Koonthankulam in
Tamil Nadu is noted for?
A. Birds
B. Flowers
C. Teakwood
D. None of these
170. Which is the capital of
Bangladesh?
A. Dhaka C. Lahore
B. Karachi D. None of these
171. In which conference, the
Panchsheel was given?
A. Bandung C. Bangalore
B. Cairo D. None of these
172. Where is the headquarters of
ILO?
A. Rome C. London
B. Mecca D. Geneva
173. Among the following, which
country has an Unwritten
Constitution?
A. India C. France
B. Japan D. England
174. Where is Mount Abu?
A. India C. Pakistan
B. China D. None of these
175. Where is the Indian Institute of
Science?
A. Bangalore C. Chennai
B. New Delhi D. Mumbai
176. Nasik is on the banks of the river
A. Godavari C. Cauvery
B. Sutlej D. Vaigai
177. What book did V.O.
Chidambaram author?
A. Meyyarivu
B. Veera Viduthalai
C. Pennin Perumai
D. None of these
178. Who is the author of
‘Gitanjali’?
A. Tagore
B. Bharathiyar
C. Bharathidasan
D. Kannadasan
179. IDBI is a
A. Bank C. Committee
B. Board D. Centre

180. Fiscal Policy is connected with
A. public revenue and expenditure
B. population
C. money issue
D. exports and imports
181. 3:24 as to?
A. 5:30 C. 7:35
B. 8:35 D. 8:64
182. What is the perimeter of the
triangle ABC formed by joining
the centres of the three circles?


Radius of I is 3 cm
Radius of II is 5 cm
Radius of III is 4 cm
A. 12 cm C. 24 cm
B. 15 cm D. 32 cm

183. What is the value of the
following determinant?

A. 0 C. 10
B. 1 D. –15

184.
185. How many squares are there in
the given figure?

A. 10 B. 15 C. 8 D. 9

186. If the vertex of a parabola is
(2, 0) and the directrix is the
y-axis, then its focus is
A. (–2, 0) C. (–4, 0)
B. (4, 0) D. (3, 0)

A. 72 C. 36
B. 27 D. 63


A. 0.5 C. 0.75
B. 1.5 D. 0.05


A. 1:3:6 C. 3:1:6
B. 2:3:6 D. 3:2:6191. How is 3/4 expressed as
percentage?
A. 0.75% C. 75%
B. 60% D. 7.5%

192. How is 1/2 % expressed as a
decimal fraction?
A. 0.5 C. 0.005
B. 0.05 D. 0.0005
193. 5/7 of 644=
A. 640 C. 1460
B. 460 D. none of these

194. If the day tomorrow is Sunday,
what was it yesterday?
A. Wednesday C. Friday
B. Thursday D. Saturday
195. If a clock strikes once at 1
O’clock, twice at 2 O’ clock, how
many times will it strike in 24
hours?
A. 156 C. 40
B. 78 D. 12
196. Complete the following series:
7, 8, 10, 13, 17, .........
A. 22 C. 30
B. 25 D. 40
197. The average of three numbers
is 28. The second number is
twice the first. The third number
is twice the second. The three
numbers in order are
A. 12, 24, 48
B. 24, 12, 48
C. 24, 20, 40
D. 20, 40, 24
198. For an auditorium 1/4 th of the
seats were occupied by boys and
3/8 th by girls. What percentage
of the audience consisted of
these children?
A. 62.5% C. 75%
B. 70% D. 80%
199. Choose the one which is
different from the rest three?
A. 11 C. 15
B. 13 D. 17

A. 0.25 C. 0.50
B. –0.50 D. 0.75December 2009 Question Paper - Computer On office automation

I. Fill in the blanks
1. Thermometer is an example for analog computer
2. CD-ROM is made up of a resin called polycarbonate
3. BACKP command is an external DOS command.
4. The keyboard shortcut for getting subscript attirbute is CTRL+equal sign
5. Mail merge option is available in tools menu
6. lower() function is used to convert text strings to lowercase
7. Salary paid will be debited in the account
8. import is a way to convert data from a different format and copy it into MS-ACCESS
9. Internet explorer is an example for web browser

II. Match the follwing

1. Memory unit

a. select entire worksheet
2. 8GB b. data type
3. LPT1 c. range
4. ':' operator d. store data
5. Ctrl+Shift+Spacebar e. message
6. Find f. port name
7. Posting g. Ctrl+F
8. Number h. storage capacity
9. E-mail i. entries in ledger

ans. 1-d, 2-h, 3-f, 4-c, 5-a, 6-g, 7-i, 8-b, 9-e

III. Choose the best answer
1. The period of Fourth Generation of computer is__________
a. 1946-55
b. 1966-75
c. 1976-85
d. 1956-65
2. Index hole is present in ____________
a. Hard disk
b. CD-ROM
c. Floppy disk
d. EPROM
3. The two wild card characters used in DOS are____________
a. * and $
b. ? and #
c. ! and *
d. * and ?
4. The top most bar in the application window is ____________
a. title bar
b. menu bar
c. status bar
d. tool bar
5. ___________ key is used to move cursor to the begining of a line
a. HOME
b. END
c. TAB
d. Left arrow
6. Absolutes referece is done by using_________ sign
a. *
b. &
c. $
d. :
7. A file is a collection of ____________
a. data
b. records
c. cells
d. worksheet
8. MS-Access tables will contain
a. records
b. fields
c. forms
d. queries
9. ____________ is used to connect PC and telephone line.
a. Protocol
b. MODEM
c. Browser
d. Server

IV Say TRUE or FALSE
1. Versatility is one of the characteristics of computer TRUE
2. Plotters are used tin CAD application TRUE
3. REN is an external DOS command FALSE
4. XCOPY is same as copy command FALSE
5. Ctrl+X is pressed to undo the last action FALSE
6. In MS-Excel F4 is used to edit the active cell FALSE
7. Font option is available in tool menu FALSE
8. Ledger is divided into two groups TRUE
9. Auto number data typee files each record automatically with the same number FALSE
10. HTTP is used to transfer files. FALSE

V Write short answers for any 12 questions
1. Write the contribution of Charles Babbage>
2. Draw the block diagram of a digital computer
3. Write notes on OCR
4. Explain how information is written to and read from CDROM
5. Mention the function of FORMAT command
6. What is the use of files and buffers commands in system files?
7. What is the use of print preview ?
8. What is the use of mail merge?
9. Explain the user of page numbering.
10. What are the uses of LEFT() and FACT() function?
11. How will you add records in MS-Excel?
12. Write short notes on cell referencing.
13. What is book-keeping?
14. Write any six rules for transcation entry in real account.
15. Write the steps to print a form from the database window.
16. Mention the needs to modify a report.
17. Write notes on direct connection in internet.
18. What is domain name?

VI. Write answer in detail:
1. Explain the organisation, function and adavantages of hard disk.
or
Explain the different operating systems available.

2. Explain the options available in font dialog box.
or
Write the different shortcuts available to move around the worksheet using keyboard and mouse.

3. Write in detail about adding objects to records.
or
Write in detail about internet account and internet addressing.


under construction......

Tnpsc Group ii 2009 Notification

December 2009 Question Paper - Computer On office automation


நாடுகளும் சின்னங்களும்

இந்தியா - அசோக ஸ்துபி
அமெரிக்கா - தங்கத்தடி
ஆஸ்திரேலியா - கங்காரு
ஸ்பெயின் - கழுகு
டென்மார்க் - கடற்கரை
பிரிட்டன் - ரோஜா
ஜெர்மனி - கதிர்மணிப் பூக்கள்
பிரான்ஸ் - லில்லி மலர்
இத்தாலி - வெள்ளை மலர்
பாகிஸ்தான் - பிறைச்சந்திரன்

ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த ஜான் கூடன்பர்க் என்பவர் அச்சு இயந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்தார். முதலில் அச்சிடப்பட்ட நூல் விவிலியம்(பைபிள் ஆகும்)
நீராவி ரெயில் எனஜினைக் கண்டுபிடிக்க ஜேம்ஸ் வாட்டுக்கு 30 ஆண்டுகள் பிடித்தன்.
பிரான்சிஸ் டே என்பவர் 1939ம் ஆண்டு சென்னையை நிறுவி, இங்கு செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையை அமைத்தார்.
சென்னை மாநிலம் என்ற பெயர் தமிழ் நாடு என பெயர் மாற்றம் பெற்ற நாள் 3-5-1969
சென்னை தொலைக்காட்சி நிலையம் தொடங்கப்பட்ட நாள் 15-8-1975
மெட்ராஸ் என்ற பெயர் சென்னையாக மாற்றப்பட்ட நாள் 17-17-1996
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தொடங்கப்பட்ட நாள் 1-4-1935
ஆசியாவின் நோபல் பரிசு என்று கருதப்படுவது - மகசேசே விருது
இந்தியாவில் நாணயம் அச்சடிக்கும் இடம் நாசிக்கில் உள்ளது.
குங்குமப்பூ விளையும் ஒரே இந்திய மாநிலம் - காஷ்மீர்.
முதல் அஞ்சல் வழிக்கல்வி தொடங்கிய பல்கலைக்கழகம் டெல்லி பல்கலைக்கழகம்.
முதன் முதலில் ஒரு நாட்டின் வரைபடத்தை உருவாக்கியவர்கள் - பாபிலோனியர்கள்.
இந்தியாவின் முதல் அச்சடிக்கும் நிலையம் அமைக்கப்பட்ட இடம் - கோவா.
சிறந்த நாவலுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் பரிசு - புக்கர்.
வெறிநாய்க் கடிக்கு மருந்து கண்டுபிடித்தவர் - லூயிஸ்
ஹெலிகாப்டரின் இன்னொரு பெயர் விர்லிபேர்ட்
மிக வேகமாக ஓடும் பறவையினம் நெருப்புக் கோழி
தட்டச்சி இயந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் - கிறிஸ்டோபர்
மனிதர்களின் நாக்கு 10 செ. மீ. நீளமும், 50 கிராம் எடையும் கொண்டது.
உலகத்தின் தங்கம் உற்பத்தியில் பாதியளவு தென் ஆப்பிரிக்கச் சுரங்கங்களில் இருந்து கிடைக்கிறது.
இந்தியாவின் மிகப் பழைமையான அணை கல்லணைதான்.
பிரசித்தி பெற்ற ஆஸ்கார் விருது 16.5.1929-ல் தான் முதல் முறையாக வழங்கப்பட்டது.


Tnpsc Group II – Constitution
இந்திய அரசியலமைப்பு
குடியரசு தலைவர்

இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த அதிகாரங்கள் படைத்தவர் குடியரசுத் தலைவர் ஆவார். இவரே நாட்டின் தலைவர் ஆவார். 52ம் ஆம் சட்டப்பிரிவு இது குறித்து கூருகிறது. முப்படைகளுக்கும் அவரே தலைவர். இது குறித்து பிரிவு act-53 கூருகிறது.

எனினும் பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சர் அவையில் ஆலோசனைப்படியே குடியரசுத் தலைவர் செயல்படுவார். பாராளுமன்றத்தின் பரிந்த்துரைகளை மீண்டும் திருப்பி அனுப்பவும், மறு பரிசீலனை செய்ய ஆணையிடவும் குடியரசுத் தலைவர் அதிகாரம் படைத்தவர்.

குடியரசுத் தலைவர் தேர்வு இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலம் நடத்தப்படும். பாராளுமன்றத்தின் இரு சபைகளின் உருப்பினர்களும், மாநில சட்டசபை உருப்பினர்கள் அடங்கிய ஓர் கூட்டுத் தொகுதியே குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்கிறது.

குடியரசுத் தலைவரின் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள்.


குடியரசுத் தலைவருக்கான தகுதிகள்:
இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.

35 வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும்.

மக்களவை உறுப்பினருக்கான தகுதி இருக்க வேண்டும்.

மத்திய மாநில அரசுகள் அல்லது ஊராட்சி அமைப்புகளில் ஊதியம் பெறுகின்ற ஏவரும் குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்க முடியாது.

குடியரசுத் தலைவர், துணை குடியரசுத் தலைவர், மாநில ஆளுநர் போன்ற பதவிகளில் இருப்பவர்கள் ஊதியம் பெறும்
பதவியில் இருப்பவர்கள் என கருதமுடியாது.

குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான வேட்பு மனுவில் வேட்பாளர் கையெப்பத்துடன் 50 பேர் முன் மொழிய வேண்டும்.

மேலும் குடியரசுத் தலைவருக்கான வேட்பாளர் தம்மை ஒரு வாக்காளராக பதிவு செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும்.

காப்புத்தொகை ரூ 15,000/-

தேர்ந்தெடுக்கும் முறை

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள், மக்களவை உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையில் ஒற்றை மாற்று வாக்கு முறையில் இரகசியமான முறையில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.

நியமன உறுப்பினர் வாகெடுப்பில் பங்கு பெற முடியாது.

குடியரசுத் தலைவர் மீண்டும் மீண்டும் அதே பதவிக்கு போட்டியிடலாம்.இயற்பியல்

1. சூரியக் குடும்பத்தில் தானாகவே ஒளியை உமிழ்வது
சூரியன்

2. நீர் நீராவியாக மாறும் நிகழ்ச்சி
ஆவியாதல்

3. சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் எது
புதன்

4. நிலவு புவியை ஒருமுறை சுற்றி வர ஆகும் காலம் எத்தனை நாள்கள்
27.3 நாள்கள்

5. நீலத்தின் அலகு
மீட்டர்

6. விசையின் அலகு
நீயூட்டன்

7. SI முறையில் நிறையின் அலகு
கிலோகிராம்

8. SI முறையில் காலத்தின் அலகு
வினாடி

9. ஊசல் கடிகாரத்தின் தத்துவம் முதன் முதலில் யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
கலிலியோ -இத்தாலி

10. அறை வெப்ப நிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக் கொள்ளாதது
கிரிக்கெட் மட்டை

11. பெட்ரோலை பொறுத்த மட்டில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உண்மை?
கொள் கலத்தின் வடிவத்தைப் பெறும்
குறிப்பிட்ட பருமன் உண்டு
குறிப்பிட்ட எடை உண்டு

12. இந்நிகழ்ச்சியில் பொருளின் பருமன் மிக அதிகமாக அதிகரிக்கிறது?
உறைதலில்

13. திண்மங்களின் கெட்டித் தன்மைக்கு காரணம் ?
கவர்ச்சி விசை

14. மேகம் குளிர்ந்து மழையாக மாறும் நிகழ்ச்சி?
நீர்ம மாதல்

15. இலேசான பொருள்களைக் கனமான பொருள்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்க பயன்படும் முறை?
புடைத்தல்

16. தேநீர் தாயாரிக்கும் போது தூய தேநீர் பெற எம்முறையைக் கையாளுகிறோம்
வடிகட்டுதல்

17. ஓர் இயற்பியல் மாற்றத்தின் பொழுது பொருள்களின் மூலக்கூறுகள் மாற்றமடைவதில்லை

18. பழம் பழுத்தல் வேதியியல் மாற்றம்.
   
   

Promoted by J. Pushparaj & J David Samuel Lawrence
mailto. thoothukudi.com@gmail.com